ประวัติความเป็นมา
History
  • ประวัติความเป็นมา สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
    สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ.2534 โดยทดลองจัดตั้งขึ้นใน 4 จังหวัด และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2537 ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม12 ตอนที่ 6ก. ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2538 เพื่อเป็นตัวแทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประจำจังหวัด เป็นการถาวรเช่นเดียวกับกระทรวงหลักอื่น ๆ ในการประสานกับราชการส่วนภูมิภาค รวมทั้งราชการส่วนกลาง สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด และส่วนราชการนอกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
      สำนักงาน ก.พ. ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดโครงสร้างสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 0707.6/21 ลงวันที่ 9 เมษายน 2539 สำนักงานเกษตร และสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค มีฐานะเทียบเท่ากอง สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ 329/2539 ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2539
     
    โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ได้จัดตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2540
ตกลง