วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  วิสัยทัศน์ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  เป็นศูนย์กลางการบูรณาการและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ระดับจังหวัด เพื่อให้เกษตรกรมีคุณภาีชีวิตที่ดี

  พันธกิจ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

  1.เพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์และแผนปฏิบัติการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรและติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

  2.สร้างความร่วมมือ ประสานความเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานและทุกองค์กรภาคี ในการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์สู่การปฏิบัติในพื้นที่

  3.ส่งเสริมการบูรณาการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่กับการเพิ่มผลผลิตและคุณภาพสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด

  4.ส่งเสริมให้บุคลากรมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มสมรรถนะในการปฏิบัติงาน

   วัฒนธรรมองค์กร

  ปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว มีความสุจริต ดำรงชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพีย

  ค่านิยมองค์กร CTRU

  ร่วมมือร่วมใจ Collaboration

  โปร่งใสเปิดเผย Transperency

  มุ่งผลสัมฤทธิ์ Result Oricented

  ทันสมัย ถูกต้อง Update and Accuracy

                                                   อำนาจหน้าที่

  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๒ ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๒๖ ตอนที่ ๖ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๒ หน้าที่ ๒๘ ข้อที่ ๒๑ ได้กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์ มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  ๑. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนา การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
  ๒. ศึกษา วิเคราะห์และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
  ๓. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงานติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด
  ๔. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือน การระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด
  ๕. กำกับ ดูแล ควบคุมและพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด
  ๖. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูล และศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด
  ๗. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
  ๘. ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
  ๙. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

   

ตกลง