ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา
24 มิ.ย. 2564
23
15
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอระแงะ
ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา
ปลูกแตงกวาลอยฟ้าไร้ดิน ลดปัญหาเชื้อรา
ตกลง