ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และครม.สัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565
4 มิ.ย. 2565
1,996
2,480
ที่มา : หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และครม.สัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ข้อมูลพื้นฐานของจังหวัดที่ใช้สนับสนุนการตรวจราชการ และครม.สัญจร ประจำเดือน พฤษภาคม 2565

ที่มา : กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

ตกลง