ประกาศกรมวิชาการเกษตร ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ เพื่อขาย ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายตามหลักสูตร ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
19 ส.ค. 2564
78
109
ที่มา : ราชกิจจานุเบกษา
ประกาศกรมวิชาการเกษตร
ประกาศกรมวิชาการเกษตร ผู้ครอบครองวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรรับผิดชอบ เพื่อขาย ต้องผ่านการอบรมความรู้ด้านวัตถุอันตรายตามหลักสูตร ที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด
ตกลง