การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก
8 ก.ย. 2564
76
27
ที่มา : สำนักงานประมงจังหวัดชุมพร กรมประมง
การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
การขอหนังสือรับรองสถานที่ทำการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์จากธรรมชาติเพื่อการส่งออก
ตกลง