การขาดราชการ เป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
21 มิ.ย. 2564
35
28
ที่มา : ศาลปกครอง
การขาดราชการ เป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง
การขาดราชการ เป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง

เรื่อง "ขาดราชการ" ความผิดที่ปรากฎชัดแจ้ง ลงโทษได้โดยไม่จำเป็นต้องตั้งกรรมการสอบสวน เจ้าหน้าที่ตำรวจขาดราชการเกินกว่า 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ถูกลงโทษไล่ออกจากราชการโดยไม่แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ตอบเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายแล้วเนื่องจากกรณีดังกล่าวเป็นความผิดที่ปรากฎชัดแจ้งผู้บังคับบัญชาจะดำเนินการทางวินัยโดยไม่ต้องสอบสวนหรืองดสอบสวนก็ได้

ตกลง