129 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
1 เม.ย. 2564
60
0
129 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์
129 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

129 ปี วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงเกษตรและสหกรณ์   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในชื่อ กระทรวงเกษตรพานิชการ มีเจ้าพระยาภาสกรวงศ์ (พร บุนนาค) ขณะมีบรรดาศักดิ์ที่ "พระยาภาสกรวงศ์ "เป็นเสนาบดีคนแรกจนถึงปีนี้ครบ 129 ปี ที่กระทรวงเกษตรฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับการเกษตรกรรม การจัดหาแหล่งน้ำและพัฒนาระบบชลประทาน ส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ส่งเสริมและพัฒนาระบบสหกรณ์ รวมตลอดทั้งกระบวนการผลิตและสินค้าเกษตรกรรม และราชการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หรือส่วนราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตกลง