บริษัท ท่ามะพลา โมเดลกรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน จำนวน 36 อัตรา (บุคคลในพื้นที่หลังสวน)
21 พ.ค. 2564
115
36
ที่มา : สำนักงานเกษตรอำเภอหลังสวน
บริษัทท่ามะพลาโมเดลกรุ๊ปจำกัดรับสมัครงาน
บริษัท ท่ามะพลา โมเดลกรุ๊ป จำกัด รับสมัครงาน จำนวน 36 อัตรา (บุคคลในพื้นที่หลังสวน)

เอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้ 

1.สำเนาทะเบียนบ้าน

2.สำเนาบัตรประชาชน

3.สำเนาวุฒิการศึกษา

4.รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1.5 นิ้ว

เริ่มรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน2564 เป็นต้นไป

ติดต่อสอบถาม คุณดวงกมล เล่งระบำ โทร 0946486619 ,E-mail: duangkamon6619@gmail.com 

ตกลง