เปลี่ยนแปลงห้องสอบ เป็น 3 ห้องสอบ ของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
4 ส.ค. 2564
214
125
ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ
เปลี่ยนแปลงห้องสอบ เป็น 3 ห้องสอบ ของตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ตกลง