ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า ปี 2564 จังหวัดชุมพร (ปาล์มน้ำมัน)
23 มิ.ย. 2564
114
2,154
ที่มา : สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร
ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า
ข้อมูลเพื่อการวางแผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า ปี 2564 จังหวัดชุมพร (ปาล์มน้ำมัน)
ตกลง