แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (รองผู้ว่าคนใหม่)
28 ส.ค. 2563
62
62
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร (รองผู้ว่าคนใหม่)
ตกลง