ยุทธศาสตร์ ที่ 1 พัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกร
7 ก.พ. 2563
365
0
เป้าประสงค์
 

- เกษตรกรได้รับการพัฒนาศักยภาพให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ โดยมีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต และมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมและมีคุณภาพชีวิตที่ดี
- ดูแลและช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ
- ฟื้นฟูเกษตรกรรายย่อยที่ได้รับการพักหนี้

ตกลง