ปริมาณน้ำฝน เดือนตุลาคม 2564
2 พ.ย. 2564
27
10
ที่มา : สถานีอุตุนิยมวิทยาชุมพร
ปริมาณน้ำฝน เดือนตุลาคม 2564
ปริมาณน้ำฝน เดือนตุลาคม 2564
ตกลง