ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
13 ธ.ค. 2560
611
541
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการเงินและบัญชี และเจ้าหน้าที่ธุรการ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

    ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสัมภาษณ์เข้ารับการประเมินในวันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560 เวลา  09.00 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 124 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ ผู้ใดไม่มาตามวันเวลา สถานที่ดังกล่าว จะถือว่าสละสิทธิ์ ระเบียบการสัมภาษณ์ตามเอกสารแนบ