ตกลง
ขั้นตอนการพิจารณาขอใช้เงินกองทุน
 • ขั้นตอนการพิจารณาขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  1. หน่วยงานของรัฐ / องค์กรเกษตรกรที่ขอใช้เงินกองทุนฯ
      นำเสนอโครงการให้ กลุ่มบริหารกองทุนฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  2. คณะรัฐมนตรี
     พิจารณาความเห็น เสนอกลุ่มบริหารกองทุนฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  3. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ / คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร นำเสนอขออนุมัติ แก่คณะรัฐมนตรี

  4. คณะรัฐมนตรี
      แจ้งผลพิจารณาแก่ กลุ่มบริหารกองทุนฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  5. กลุ่มบริหารกองทุนฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน 
  สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 
      แจ้งผลการพิจารณาของคณะกรรมการ / คณะรัฐมนตรี แก่หน่วยงานของรัฐ / องค์กรเกษตรกรที่ขอใช้เงินกองทุนฯ

  6. หน่วยงานของรัฐ / องค์กรเกษตรกรที่ขอใช้เงินกองทุนฯ 
      เสนอขอเบิกเงิน กับกลุ่มบริหารกองทุนฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  7. กลุ่มบริหารกองทุนฯ สำนักบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร และรับเรื่องร้องเรียน 
  สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เลขานุการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
      เสนอบันทึกขอเบิกเงิน กับกองคลัง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองคลัง สำนักปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เบิกจ่ายเงินให้กับ หน่วยงานของรัฐ / องค์กรเกษตรกรที่ขอใช้เงินกองทุนฯ

 • ขั้นตอนการขอใช้เงินจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร