ตกลง
บุคลากร
Personnel
 • โครงสร้างกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  โครงสร้าง
  กำหนดโครงสร้างของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตร ประกอบด้วย 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่ม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

  ฝ่ายบริหารทั่วไป
  หน้าที่รับผิดชอบ
  1.1 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และบริหารทั่วไป
  1.2 ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และงบประมาณ
  1.3 ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี
  1.4 ปฏิบัติงานด้านพัสดุ
  1.5 ควบคุมดูแลงานยานพาหนะ
  1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย  กลุ่มแผนงาน
  หน้าที่รับผิดชอบ
  2.1 วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร จัดทำข้อเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานกองทุน
  2.2 วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารในการจัดทำประกาศ เพื่อกำหนดชนิดและผลิตภัณฑ์อาหารในการดำเนินการของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  2.3 วิเคราะห์กรอบเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการและจัดทำแผนประจำปี
  2.4 วิเคราะห์แผนงานโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
  2.5 วิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อนำเสนอเป็นระเบียบที่ใช้ในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  2.6 วิเคราะห์และกำหนดระบบงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อนำเสนอเป็นระเบียบในการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรการจัดหาผลประโยชน์และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นสูญ
  2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  กลุ่มวิเคราะห์โครงการ
  หน้าที่รับผิดชอบ
  3.1 จัดทำกรอบโครงการเพื่อใช้ส่งเสริมการผลิต สำหรับใช้เป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเกษตรกรในการเสนอโครงการ
  3.2 จัดทำระบบตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการที่เป็นมาตราฐาน
  3.3 ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรที่ขอใช้เงินกองทุน
  3.4 ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินกองทุน
  3.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
  3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย  กลุ่มติดตามผลและหนี้สิน
  หน้าที่รับผิดชอบ
  4.1 จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่ขอสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  4.2 จัดทำระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งผลการชำระเงินคืนเงินกองทุน
  4.3 จัดทำระบบประเมินผลโครงการแจ้งเตือนโครงการที่ไม่สามารถชำระหนี้และปัญหา อุปสรรค
  4.4 ติดตามการชำระหนี้และสนับสนุนให้สามารถชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
  4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย