ตกลง
บุคลากร
Personnel
 • โครงสร้าง

  กำหนดโครงสร้างของกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตร ประกอบด้วย 1 ฝ่าย และ 3 กลุ่ม โดยมีหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้

   

 • ฝ่ายบริหารทั่วไป
  หน้าที่รับผิดชอบ

  1.1 ปฏิบัติงานด้านสารบรรณ และบริหารทั่วไป

  1.2 ปฏิบัติงานด้านแผนงาน และงบประมาณ

  1.3 ปฏิบัติงานด้านการเงิน และบัญชี

  1.4 ปฏิบัติงานด้านพัสดุ

  1.5 ควบคุมดูแลงานยานพาหนะ

  1.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

 • กลุ่มแผนงาน
  หน้าที่รับผิดชอบ

  2.1 วิเคราะห์ทิศทางการพัฒนาภาคการเกษตร จัดทำข้อเสนอกรอบแนวทางการดำเนินงานกองทุน

  2.2 วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น และผลิตภัณฑ์อาหารในการจัดทำประกาศ เพื่อกำหนดชนิดและผลิตภัณฑ์อาหารในการดำเนินการของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 

  2.3 วิเคราะห์กรอบเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการและจัดทำแผนประจำปี

  2.4 วิเคราะห์แผนงานโครงการเพื่อจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  2.5 วิเคราะห์และกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อนำเสนอเป็นระเบียบที่ใช้ในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  2.6 วิเคราะห์และกำหนดระบบงานและวิธีปฏิบัติในการบริหารจัดการด้านการเงินการบัญชี และพัสดุของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อนำเสนอเป็นระเบียบในการรับจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน การใช้จ่ายเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรการจัดหาผลประโยชน์และการจำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นสูญ

  2.7 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • กลุ่มวิเคราะห์โครงการ
  หน้าที่รับผิดชอบ

  3.1 จัดทำกรอบโครงการเพื่อใช้ส่งเสริมการผลิต สำหรับใช้เป็นทางเลือกให้กับหน่วยงานของรัฐ และองค์กรเกษตรกรในการเสนอโครงการ

  3.2 จัดทำระบบตรวจสอบและวิเคราะห์โครงการที่เป็นมาตราฐาน

  3.3 ให้คำปรึกษาการจัดทำโครงการให้หน่วยงานของรัฐและองค์กรเกษตรกรที่ขอใช้เงินกองทุน

  3.4 ศึกษาวิเคราะห์ความเหมาะสมของโครงการที่ขอรับสนับสนุนเงินกองทุน

  3.5 ดำเนินการเกี่ยวกับงานเลขานุการของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

  3.6 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

 • กลุ่มติดตามผลและหนี้สิน
  หน้าที่รับผิดชอบ

  4.1 จัดทำฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐและองค์กรที่ขอสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  4.2 จัดทำระบบติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโครงการ รวมทั้งผลการชำระเงินคืนเงินกองทุน

  4.3 จัดทำระบบประเมินผลโครงการแจ้งเตือนโครงการที่ไม่สามารถชำระหนี้และปัญหา อุปสรรค

  4.4 ติดตามการชำระหนี้และสนับสนุนให้สามารถชำระหนี้ หรือปรับโครงสร้างหนี้ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกร

  4.5 ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย