การขอใช้เงินกองทุน
Fund Request
 • คู่มือการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  พิจารณาเงื่อนไข
  (1) ผู้มีสิทธิ์ขอกู้ > (2) คุณสมบัติเบื้องต้น > (3) เงื่อนไขตามกฎระเบียบ

  เขียนโครงการ
  (1) วิเคราะห์ปัญหา และสำรวจความต้องการ > (2) เขียนโครงการตามแบบฟอร์ม

  ยื่นเอกสารการขอใช้เงิน
  (1) ยื่นโครงการ และเอกสารประกอบ > (2) ยื่นเอกสารตามสถานที่ที่กำหนด

 • การตรวจสอบ

  ฝ่ายเลขานุการฯ
  (1) ตรวจสอบเงื่อนไขตามกฎระเบียบ > (2) ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน > (3) วิเคราะห์ความเป็นไปได้

  คณะอนุกลั่นกรองฯ
  (1) พิจารณาและวิเคราะห์โครงการ > (2) เสนอความเห็นให้คณะกรรมการสงเคราะห์พิจารณา

 • การอนุมัติ

  คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
  (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบอนุมัติโครงการที่มีวงเงินไม่เกิน 100 ล้านบาท
  (2) เสนอความเห็นให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท

  คณะรัฐมนตรี
  (1) พิจารณาอนุมัติโครงการที่มีวงเงินเกิน 100 ล้านบาท > (2) เสนอผลการพิจารณาให้ สป.กษ.

 • การเบิกจ่ายเงิน

  จัดทำคำรับรอง
  (1) จัดทำเอกสารตามระเบียบกำหนด  

  เบิกจ่ายเงิน
  (1) กองคลัง สป.กษ. ดำเนินการเบิกจ่าย ตามแผนเบิกจ่าย

 • ถามตอบแนวทางการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  ถามตอบแนวทางการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (เชื่อมต่อกับ facebook)

  ท่านสามารถ ถาม - ตอบ แนวทางการขอใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ผ่านช่องทาง Facebook ได้ตาม link ข่างล่างนี้ (คลิก)

   https://www.facebook.com/FAF.Money/ 

 • การสร้างความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ตกลง