ตกลง
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
12 ม.ค. 2561
1,792
11,820
สรรหาบุคคลเพื่อจัดจ้าง เป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ในสังกัดกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน
รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าปฏิบัติงาน กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

ตำแหน่ง                 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 กลุ่มงาน                 กลุ่มบริหารทั่วไป

ค่าตอบแทน            18,000 บาท 

สิทธิประโยชน์         ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2557

 

        สมัครและยื่นใบสมัครด้วยตัวเอง ได้ที่ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร อาคาร 3 ชั้น 1 ห้อง 315 สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2561 ในวันและเวลาราชการ รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ