ตกลง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
9 ก.พ. 2561
508
377
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตร
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินควสมรรถนะด้านคุณลักษณะ​(สัมภาษณ์)​ กำหนด เวลา และสถานที่สอบ พร้อมทั้งระเบียบเกี่ยวกับการประเมิน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร​ จะแจ้งวันประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการประเมิน ภายในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร​ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และทาง www.opsmoac.go.th/fund

ทั้งนี้ ผู้ได้รับการประกาศรายชื่อเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะรายใด หากปรากฏภายหลังว่ามีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ ถึงแม้ว่าผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบประมวลความรู้ทักษะ และสมรรถนะรายนั้น จะเป็นผู้สอบวัดความรู้ความสามารถทักษะ และสมรรถนะได้​ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร