ตกลง
รายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ตาม พ.รบ. 2554
7 ส.ค. 2560
355
487
รายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตาม พ.รบ. 2554