ตกลง
ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554
23 ก.ย. 2554
1,355
503

ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรร

เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔

 

     โดยที่เป็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุน สงเคราะห์เกษตรกร เพื่อให้การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

     อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๘ (๓) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร จึงออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และ เงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ดังนี้

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔”

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ในระเบียบนี้

       กองทุน” หมายความว่า กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

       คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

ข้อ ๔ กิจการตามโครงการที่จะใช้จ่ายเงินจากกองทุน ได้แก่กิจการ ดังนี้

      (๑) การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้

           *ก. การจัดหาปัจจัยการผลิตจะต้องเป็นปัจจัยการผลิตเพื่อการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ ผลิตภัณฑ์อาหารที่มีความจำเป็นต่อการผลิตและมีคุณภาพ เพื่อจำหน่ายให้แก่เกษตรกรในราคาที่เป็นธรรม

             ข. ให้องค์กรเกษตรกรกู้ยืมเพื่อการผลิต การเก็บรักษาหรือจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรม ขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอรายละเอียดของโครงการ ประโยชน์ที่จะได้รับ และ แผนการชำระเงินกู้ยืมคืน

             ค. ดำเนินการจัดหาแหล่งน้ำ หรือที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำกิน การจัดหากรรมสิทธิ์ หรือสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร การปฏิรูปที่ดิน และจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยจะต้องพิจารณา ถึงเหตุผลความจำเป็นของการดำเนินการดังกล่าวและประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น รวมถึงประโยชน์สาธารณะ โดยเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน

             ง. ดำเนินการอื่นใดอันจะก่อประโยชน์ในการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร รวมถึงการส่งเสริมการผลิตวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมการเกษตร โดยจะต้องเสนอ โครงการเป็นรายกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับ เมื่อเทียบกับการใช้จ่ายเงินกองทุน

        (๒) การส่งเสริมการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น หรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยจะต้องเสนอแผนการดำเนินการในการส่งเสริมผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น หรือผลิตภัณฑ์อาหารเป็นรายแผนงาน ประโยชน์ที่จะได้รับหรือประโยชน์สาธารณะโดยเทียบกับการใช้จ่าย เงินกองทุน

        (๓) โครงการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาและการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือ ผลิตภัณฑ์อาหาร ดังนี้

             ก. ซื้อหรือรับจำนำผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารไม่เกินในราคาที่ คณะกรรมการกำหนด โดยจะต้องเสนอแผนการดำเนินงานและราคาซื้อหรือรับจำนำที่เหมาะสมพร้อม เหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา

             ข. จำหน่ายซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหารภายในหรือนอก ราชอาณาจักร จะต้องเสนอแผนการดำเนินงานและราคาจำหน่ายที่เหมาะสม พร้อมเหตุผลเพื่อ ประกอบการพิจารณา

             ค. ดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการรักษาเสถียรภาพของราคา และ จำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร จะต้องเสนอแผนการดำเนินงานหรือโครงการ พร้อมเหตุผลเพื่อประกอบการพิจารณา

       (๔) โครงการที่จำเป็นและเร่งด่วนเพื่อป้องกันและขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร โดยโครงการที่เสนอจะต้องแสดงให้เห็นถึงความจำเป็นเร่งด่วนและประโยชน์ในการป้องกันและขจัดภัย อันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร ทั้งนี้ ต้องไม่ซ้ำซ้อนหรือไม่ขัดกับกฎหมายหรือระเบียบอื่นที่เกี่ยวข้อง

       (๕) การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาด ซึ่งผลิตผล เกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เสนอรายละเอียดการศึกษาดังกล่าวรวมทั้งประโยชน์ที่ จะได้รับหรือประโยชน์สาธารณะ

            กรณีที่ไม่มีกองทุนอื่นใดรับผิดชอบในกิจการตาม (๑) ถึง (๕) ให้คณะกรรมการพิจารณาให้ การสนับสนุนได้

           *องค์กรเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล สามารถขอยื่นคำขอรับจัดสรรเงินได้โดยตรงเฉพาะกรณีตาม (๑) ก และ ข และ (๕) ซึ่งดำเนินกิจการมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี มีการตรวจสอบบัญชี และงบการเงินโดยจะต้องมีมติที่ประชุมใหญ่ของแต่ละองค์กรให้ความเห็นชอบและในกรณีองค์กรเกษตรกร ขอรับการจัดสรรเงินกองทุนเพื่อเป็นสินเชื่อแก่สมาชิกขององค์กรเกษตรกรจะต้องเสนอผ่านหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้กำกับดูแล

            *องค์กรเกษตรกรที่ไม่เป็นนิติบุคล หรือที่เป็นนิติบคคลน้อยกว่า 2 ปี ให้หน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลยื่นคำขอรับจัดสรรเงิน เพื่อนำไปจัดสรรเงินให้แก่องค์กรเกษตรกร

     *ข้อ ๕ ในกรณีที่องค์กรเกษตรกรขอกู้ยืมเงินให้มีหลักประกัน ดังนี้

              (1) องค์กรเกษตรกรที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้คณะกรรมการบริหารองค์กร และผู้จัดการหรือผู้ที่ทำหน้าที่ในลักษณะดังกล่าว ค้ำประกันการกู้ยืมในฐานะส่วนตัว ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารองค์กร ต้องจัดให้คณะกรรมการชุดใหม่ค้ำประกันเพิ่มเติม และอาจให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

              (2) องค์กรเกษตรกรที่ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ให้ค้ำประกันด้วยสมาชิกทุกคนในกลุ่ม และอาจให้มีหลักทรัพย์ค้ำประกันการกู้ยืมตามที่คณะกรรมการเห็นชอบ

       ข้อ ๖ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณาอนุมัติเงินกองทุน สำหรับค่าใช้จ่ายในการ ปฏิบัติงานและค่าบริหารโครงการตามความจำเป็นและเหมาะสม

       ข้อ ๗ โครงการส่งเสริมหรือสงเคราะห์การผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นและผลิตภัณฑ์ อาหารที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐบาล หากหน่วยงาน  ของรัฐที่เสนอโครงการมี กองทุนที่ให้การส่งเสริมหรือสงเคราะห์โดยเฉพาะอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องใช้เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มเติม ให้จัดสรรเงินให้หน่วยงานของรัฐนั้นได้

       ข้อ ๘ ให้นำประวัติการใช้จ่ายเงินกองทุนของส่วนราชการย้อนหลัง ๓ ปี มาเป็นข้อมูลเพื่อ ประกอบการพิจารณาจัดสรรเงินกองทุน

      *ข้อ ๙ (ยกเลิก)

      ข้อ ๑๐ การพิจารณาจัดสรรเงินกองทุนเพื่อดำเนินธุรกิจขององค์กรเกษตรกรให้พิจารณา อนุมัติวงเงินได้ไม่เกิน ๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองขององค์กรเกษตรกร เว้นแต่กรณีที่มติ ที่ประชุมใหญ่ขององค์กรเกษตรกรเห็นชอบให้กู้เกินกว่า ๕ เท่าของทุนเรือนหุ้นรวมกับทุนสำรองของ องค์กรเกษตรกร ในกรณีองค์กรเกษตรกรไม่มีทุนเรือนหุ้น หรือทุนสำรองและวงเงินที่ได้รับจัดสรร ไม่เหมาะสมสำหรับกิจกรรมหรือโครงการที่เสนอขอให้คณะกรรมการพิจารณาตามความเหมาะสม และความจำเป็น ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงวงเงินที่กำหนดในวรรคแรกเพื่อประกอบการพิจารณา

     ข้อ ๑๑ การพิจารณาโครงการที่เสนอต้องไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการที่สถาบันการเงินหรือกองทุนอื่น ได้อนุมัติแล้ว

     ข้อ ๑๒ โครงการเพื่อสนับสนุนงานวิจัยของส่วนราชการหรือองค์กรเกษตรกร ต้องกำหนดให้ ผลงานหรือสิทธิในผลงานหรือทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นจากงานวิจัยเป็นกรรมสิทธิ์หรือสิทธิของ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                     

   

                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๔
                                                                       เฉลิมพร พิรุณสาร
                                                                ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
                                                               ประธานกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร