ตกลง
รายชื่อผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (เพิ่มเติม ฉบับที่2)
25 เม.ย. 2562
177
121

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง การกำหนดผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น ออกตามความในพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2562

อาศัยอำนาจตามความในบทนิยามคำว่า " ผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น " ในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกประกาศกำหนดให้สิ่งต่อไปนี้เป็นผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้น

1. แกะ

2. โกโก้

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562