วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
 • ภารกิจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
  ภารกิจสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

            ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 6 ก ลงวันที่ 27 มกราคม 2552 กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดมีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับการบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด 3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด 4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดำริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด 5. กำกับ ดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด 6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่ายข้อมูลด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด 7. กำกับ ดูแลหน่วยงานในสังกัดกระทรวงดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 8. ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 9. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

 • วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

  วัฒนธรรมองค์การ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “HOPE” H  : Honesty : มีคุณธรรม O : Ownership : รับผิดชอบร่วมกัน P : Prompt to change : พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง E : Establish : สร้างสรรค์

 • อำนาจหน้าที่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

  อำนาจหน้าที่ ตามกฏกระทรวงการแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2552 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 126 ตอนที่ 6 ลงวันที่ 27 มกราคม 2552 กำหนดให้สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด มีอำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำยุทธศาสตร์การพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด แผนพัฒนาการเกษตรรายสินค้า แผนบูรณาการการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด และการจัดทำงบประมาณด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

  2. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด กำกับ การบูรณาการ และติดตามการใช้งบประมาณของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  3. กำกับ ดูแล ควบคุม ประสาน ดำเนินงาน ติดตาม และประเมินผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงานตามแผนงานและโครงการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัด

  4. ดำเนินงานโครงการพิเศษ โครงการในพระราชดาริ งานช่วยเหลือเกษตรกร งานภัยพิบัติ การเตือนการระบาดและเฝ้าระวัง และเตือนภัยสินค้าเกษตรในจังหวัด

  5. กำกับ ดูแล ควบคุม และพัฒนาข้าราชการและลูกจ้างในสังกัดกระทรวงในจังหวัด

  6. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การพัฒนาการเกษตรสหกรณ์ของจังหวัดให้เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์แม่ข่าย ข้อมูล ด้านการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัด

   

 • แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอกำหนดใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
  แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอกำหนดใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปั

  แผนภูมิโครงสร้างอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่ขอกำหนดใหม่ สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ตกลง