ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567
6 เม.ย. 2567
30
0
ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567
ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567

ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567
วันเสาร์ ที่ 6 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น.นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วยนางสาววาสนา สมสุข นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ เข้าร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ และวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2567 โดยมีนายสนั่นน สนธิเมือง รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีฯ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีทุกพระองค์ ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจ ทำนุบำรุงบ้านเมืองเจริญรุ่งเรือง ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคมและศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการปกปักรักษาเอกราชของชาติมาได้จนทุกวันนี้ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนองค์กรภาคเอกชน ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้ TK Park ปัตตานี
พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ทรงเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานี ปกครองปวงชนชาวไทยให้อยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขทั่วราชอาณาจักร ซึ่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ของบรมราชจักรีวงศ์ ได้ทรงเจริญรอยตามพระยุคลบาทสืบต่อกันมาโดยลำดับ สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าในพระบรมราชจักรีวงศ์ แต่ละพระองค์ทรงพระปรีชาพิเศษ สามารถในพระราชกรณียกิจเหมาะแก่กาลสมัย ได้ทรงปลูกฝังความมั่นคงให้แก่ราชอาณาจักรไทย ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองด้วยการสร้างสรรค์วัฒนธรรมทุกสาขา ทรงเชิดชูพระบวรพุทธศาสนา และสั่งสมความมั่งคั่งสมบูรณ์แก่ประเทศสืบช่วงกันมาโดยลำดับ ครั้งสมัยที่ไทยต้องติดต่อกับโลกภายนอก ก็ทรงรักษาเอกราชของชาติมาได้โดยตลอด พร้อมกับทรงเร่งรัดความเจริญเช่นอารยชาติ เป็นรากฐานของการพัฒนาประเทศในปัจจุบัน
ทั้งนี้ ประธานได้มอบเกียรติบัตรพร้อมเข็มเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการพลเรือนดีเด่นระดับประเทศ จำนวน 4 ราย และมอบเกียรติบัตร ข้าราชการพลเรือนดีเด่นจังหวัดปัตตานีจำนวน 5 ราย และประธานกล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัล
ภาพ/ข่าว กลุ่มสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี

ตกลง