ประชุมสัมมนาชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษา
17 เม.ย. 2567
21
0
ประชุมสัมมนาชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษา
ประชุมสัมมนาชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษา

วันพุธที่ 17 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี มอบหมายให้นางสาวเพียงเพ็ญ มีนา หัวหน้ากลุ่มสารสนเทศการเกษตร เข้าร่วมประชุมสัมนาเพื่อชี้แจงและเผยแพร่ผลการศึกษา โครงการศึกษาการจัดทำ Model การพัฒนาโครงการข่ายการคมนาคมในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคกลางและภาคใต้ เชื่อมโยงกับพื้นที่ระเบียงเศรษกิจภายใต้กรอบ GMS เพื่อสนับสนุนการพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว พื้นที่ศึกษา : กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส) ของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ณ โรงแรมซี.เอส.ปัตตานี โดยมีนางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ เป็นการรับฟังข้อมูลผลการศึกษาและแผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ฯ (พ.ศ.2566 -2580) และร่วมแลกเปลี่ยน รับฟังความคิดเห็นกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นที่ เพื่อเป็นข้อเสนอแนะการดำเนินงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ตกลง