ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี
18 เม.ย. 2567
26
0
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี
ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการจังหวัดปัตตานี

วันพฤหัสบดี ที่ 18 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. นายฉลาด แก้วขาว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เป็นประธานการประชุมคัดเลือกคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดปัตตานี ร่วมกับส่วนราชการในสังกัดกรมประมง จังหวัดปัตตานี ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ชั้น 2 อาคาร 1 สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี เพื่อคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด พ.ศ.2558 โดยมีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก จำนวน 13 ราย ดังนี้

 1.ด้านการประมงทะเลนอกชายฝั่ง จำนวน 2 ราย

 2. ด้านการประมงทะเลชายฝั่ง จำนวน 3 ราย

 3. ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย

4. ด้านการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 2 ราย

5.ด้านการประมงน้ำจืด จำนวน 1 ราย

6.ด้านการประมงหรือทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวน 3 ราย

ตกลง