รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
9 มี.ค. 2566
53
191

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ หน่วยบริการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ ไตรมาสที่ 1 - 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน เป็นรายงานผลการดำเนินงานปี พ.ศ. 2565

 

ตกลง