ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี.
21 พ.ย. 2566
68
0
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี.
ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี.

ศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี
สภาพอากาศทั่วไปวันนี้
มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนอง ร้อยละ 70 ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักถึงหนักบางแห่ง ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 20 – 35 กม./ชม.
สถานการณ์ทั่วไปจังหวัดปัตตานีวันนี้
1. สภาพอากาศทั่วไป
มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อยข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทย ภาคใต้ และทะเลอันดามัน ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศมาเลเซีย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่างยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนหนักถึงหนักมากบางแห่ง บริเวณจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส จนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยระวังอันตรายที่เกิดจากฝนตกหนักถึงหนักมาก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลลาก น้ำล้นตลิ่ง และดินโคลนถล่ม สำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังค่อนข้างแรง ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทะเลมีคลื่นสูงสูงมากกว่า 3 เมตร ขอให้ชาวเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง
2. ประกาศเตือนภัย
- ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 3 (71/2566) ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
- ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 2 (70/2566) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกตอนล่าง มีผลกระทบจนถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2566
- ประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ฉบับที่ 16 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออก และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทย มีผลกระทบตั้งวันที่ 17 – 19 พฤศจิกายน 2566
3. การดำเนินการ
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี ได้แจ้งประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำและฝนตก ผ่านเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล ทั้ง 115 ตำบล เป็นประจำทุกวันในช่วงที่มีฝนตก
- สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จัดประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ภัยพิบัติด้านการเกษตรในจังหวัดปัตตานี
- สำนักงานเกษตรจังหวัดปัตตานี ให้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้
- สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดปัตตานี ให้สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบัน และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้ - สำนักงานประมงจังหวัดปัตตานี ให้สำนักงานประมงอำเภอทุกอำเภอประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรมาขึ้นทะเบียนและปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรให้เป็นปัจจุบันการ และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดในช่วงนี้
- โครงการชลประทานจังหวัดปัตตานี มีแผนการติดตั้งเครื่องจักร/เครื่องมือ เช่น เครื่องสูบน้ำขนาด 8 นิ้ว จานวน 3 เครื่อง, เครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่ ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง และเครื่องผลักดันน้ำ จำนวน 2 เครื่อง

ตกลง