การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
23 ม.ค. 2567
42
0
การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง

การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ ตามแนวทางจากแผ่นพับ การปรับตัวของเกษตรกรในสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทำความเข้าใจการปรับตัวที่เหมาะสมกับสภาพอากาศ เพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนด้วยเทคโนโลยี เสริมความแข็งแกร่งให้แก่เกษตรกร พร้อมรับมือทุกความท้าทายจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง

ตกลง