แผนการดำเนินการประจำปี 2560
19 เม.ย. 2560
228
298

สรุปแผนงาน  โครงการ

สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 

1.แผนงานพื้นฐานด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

   ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

   กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

   1.1  บริหารงานทั่วไปของสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสงขลา

   1.2  บริหารงานบุคคล

   1.3  ประสานงานการตรวจราชการประจำปี 2560

   1.4  งานพัสดุ

 

2.แผนงานแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้

   ผลผลิตอำนวยการและบริหารจัดการด้านการเกษตร

   กิจกรรมการบูรณาการงานในส่วนภูมิภาค

   2.1  โครงการส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตรในจังหวัดชายแดนภาคใต้

1)  กิจกรรมการขับเคลื่อนชายแดนภาคใต้ตามแผนปฏิบัติการการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้

2)  กิจกรรมหมู่บ้าเกษตรต้นแบบ

3)  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล

4)  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล

5)  กิจกรรมการจัดงานของดีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

3.แผนงานยุทธศาสตร์พัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนและเสริมสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรอย่างเป็นระบบ

   ผลผลิตการพัฒนาเกษตรกรตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 3.1 โครงการศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชน

   ผลผลิตโครงการส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรให้เกิดความยั่งยืน

 3.2 โครงการพัฒนาการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่  โดยยึดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน  ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรยั่งยืน

3.3 โครงการสนับสนุนปฏิบัติงานตามนโยบายสำคัญ

1) การขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ Single Comand

2) การประสานงานโครงการตามนโยบายที่สำคัญ (การปฏิรูปภาคเกษตร)

3) การบูรณาการพัฒนาเชิงพื้นที่ตามนโยบายที่สำคัญ

  - โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

  - โครงการการพัฒนาศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร

 

 

 

 

3)  กิจกรรมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงประจำตำบล

4)  การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเกษตรและสหกรณ์ระดับตำบล

 

5)  กิจกรรมการจัดงานของดีจากจังหวัดชายแดนภาคใต้

ตกลง