ตกลง
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561
29 ม.ค. 2561
429
0
วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ ห้อง 134-135
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร            ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ

                      3.1 รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

                      3.2 สรุปผลการดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สิน

ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

3.3 รายงานการติดตามความก้าวหน้าโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปี   
          งบประมาณ 2560

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

4.1 เร่งรัดหนี้โครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ครบกำหนดชำระเงินคืนกองทุน
      สงเคราะห์เกษตรกร

       (1) โครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบภาคธุรกิจช่วยเหลือคนจน จังหวัดสุพรรณบุรี

     ของกระทรวงมหาดไทย

       (2) โครงการไซโลท้องถิ่นและไซโลส่งออก ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

(3) โครงการคลังสินค้ากลางและตลาดสินค้าเกษตรจังหวัดตรัง และจังหวัดนครราชสีมา
     ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

4.2 เร่งรัดการชำระเงินคืนโครงการความช่วยเหลือเพื่อเพิ่มผลผลิตทางอาหารจากรัฐบาลญี่ปุ่น
      ขององค์การตลาดเพื่อเกษตรกร

 

ระเบียบวาระที่ 5  เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)