ตกลง
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม จ.มุกดาหาร และ เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
10 มิ.ย. 2562
139
0
ได้ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินโครงการและสำรวจความพึงพอใจ “โครงการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จ.มุกดาหาร”ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมสายใยนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร
เมื่อวันที่5มิ.ย.62เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 62 เจ้าหน้าที่กองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม เจ้าหน้าที่กรมหม่อนไหม จ.มุกดาหาร และ เกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image