ตกลง
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562
9 ก.ค. 2562
136
0
เมื่อวันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ห้อง123)
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
การประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2562

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาเรื่องหนี้สินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ 3.1 รายงานสถานะลูกหนี้ค้างชำระของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร 3.2 รายงานการติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลโครงการที่ใช้เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2562 (1) โครงการที่ระหว่างการดำเนินการ (2) โครงการที่สิ้นสุดการดำเนินการ (3) โครงการที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้ 3.3 รายงานผลการตรวจสอบการดำเนินงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร ประจำปีบัญชี 2561 ของสำนักตรวจสอบภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3.4 ผลการตรวจสอบงบการเงินของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2558 และ 2559 3.5 รายงานการเสนออัยการสูงสุด

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา 4.1 เร่งรัดหนี้โครงการนำร่องเพื่อสร้างต้นแบบภาคธุรกิจช่วยเหลือคนจน จังหวัดสุพรรณบุรี ของกระทรวงมหาดไทย

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image
MOAC Image