ตกลง
กิจกรรม KM สำนักการเกษตรต่างประเทศ 53
17 ก.พ. 2560
258
5,820

COP 2553

26 พฤศจิกายน 2552 COP เรื่อง "การจัดทำข้อมูลประเทศผ่านระบบสารสนเทศ"
26 กุมภาพันธ์ 2553 เรื่อง "การพัฒนาบุคลิกภาพและศิลปะการพูดในที่ชุมชน"
18 กุมภาพันธ์ 2553 COP เรื่อง "การจัดการความรู้ของหน่วยงาน"
3 มิถุนายน 2553 COP เรื่อง "หนังสือดินทางราชการ"
12 กรกฎาคม 2553 COP เรื่อง "ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นของเจ้าหน้าที่ สกต." (ภาพกิจกรรม)

COP 2552
14 มกราคม 2552 ประชุมวางแผน "การจัดการความรู้แบบมีส่วนร่วมของกกต."
4 กุมภาพันธ์ 2552 COP เรื่อง "การจัดทำกระบวนงาน" (12.30 น.) แต่ละกลุ่มได้หัวข้อเพื่อจัดทำคู่มือปฏิบัติงานดังต่อไปนี้
     กลุ่มที่ 1 เรื่อง การเป็นเจ้าภาพร่วมกับ FAO ในการจัดงานวันอาหารโลก
     กลุ่มที่ 2 เรื่อง การดำเนินโครงการความร่วมมือด้านเกษตรระหว่างไทยกับองค์การระหว่างประเทศ
     กลุ่มที่ 3 เรื่อง การเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมระหว่างประเทศ
     กลุ่มที่ 4 เรื่อง การทำหน้าที่เป็นผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการประชุม/เจรจา ระดับพหุภาคี 28 กุมภาพันธ์-2 มีนาคม 2552 COP เรื่อง "การจัดทำชุดคู่มือปฏิบัติงานกระบวนการสนับสนุนด้านการเกษตรต่างประเทศประจำปี 2552 (จ.ระยอง)
11 มีนาคม 2552 สำนักการเกษตรต่างประเทศ จัดทำ COP เรื่อง การทำหน้าที่เป็นเลขาคณะเดินทางไปราชการต่างประเทศ
11 มีนาคม 2552 COP เรื่อง "การเตรียมงานเพื่อเข้าร่วมประชุม IFAD Governing Council ครั้งที่ 32"
1 พฤษภาคม 2552 COP เรื่อง "การทำหน้าที่เป็น L.O. และ Messenger ในการประชุมระหว่างประเทศ"
1 กรกฎาคม 2552 COP เรื่อง "การพัฒนาความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ" 9 กรกฎาคม 2552 COP เรื่อง "การเขียนสุนทรพจน์และการนำเสนอในการประชุมนานาชาติ"
29 กันยายน 2552 COP เรื่อง "การพัฒนาระบบข้าราชการของ สกต."

COP 2551
17 ตุลาคม 2551 COP เรื่อง " ตำแหน่งและหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนตำแหน่งข้าราชการเป็นระบบใหม่"
30 ตุลาคม 2551 COP เรื่อง "วัฒนธรรมองค์กร"
30 ตุลาคม 2551 COP เรื่อง "การเป็นเลขานุการคณะในการเดินทางไปต่างประเทศ"
3 ธันวาคม 2551 COP เรื่อง "แนวทางการจัดทำกระบวนงาน ด้านการเกษตรต่างประเทศ"