บันทึกคำรับรองผู้เบิก (ใช้สำหรับกรณีผู้กู้ยืมเป็นหน่วยงานของรัฐ)
9 ม.ค. 2560
2,839
389
ตกลง