บันทึกคำรับรองผู้เบิก (ใช้สำหรับกรณีผู้กู้ยืมเป็นองค์กรเกษตรกร)
9 ม.ค. 2560
3,435
953
ตกลง