องค์ประกอบของเงินกองทุน
Fund Element
 • เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
  ประกอบด้วย

  1. เงิน ทรัพย์สิน สิทธิ และหนี้สินที่โอนมาจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554

  2. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้จากงบประมาณรายจ่ายประจำปี

  3. เงินค่าธรรมเนียมการส่งออกและค่าธรรมเนียมการนำเข้าที่เรียกเก็บได้ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554

  4. เงินกู้โดยอนุมัติของคณะรัฐมนตรี

  5. ดอกผลของเงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  6. เงินหรือทรัพย์สินอื่นที่มีผู้มอบให้

ตกลง