วิสัยทัศน์/พันธกิจ
Missions
  • วิสัยทัศน์

    การบริหารและจัดการเงินทุนที่ดีในการส่งเสริม และสนับสนุนองค์กรเกษตรกร

  • พันธกิจ

    1. พัฒนาระบบการจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรตามหลักธรรมาภิบาล
    2. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรเกษตรกรให้เข้าถึงกองทุนอย่างครอบคลุมทุกภูมิภาคและสาขาอาชีพ

ตกลง