ที่มาและวัตถุประสงค์
 • ที่มาของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  ในสมัยรัฐบาล ฯพณฯ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เป็นนายกรัฐมนตรีสมัยที่ ๒ ได้แถลงนโยบายที่จะจัดตั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรขึ้น เพื่อให้การดำเนินงานด้านการให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรดำเนินไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ ซึ่งต่อมาได้เสนอให้มีการตราพระราชบัญญัติขึ้นเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว เรียกว่า "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ ๒๕๑๗" และต่อมาได้ปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติดังกล่าวในปี พ.ศ. ๒๕๕๔ เป็น "พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔" ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔ เป็นต้นไป

 • วัตถุประสงค์ของกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

  กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรได้จัดตั้งขึ้น เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายช่วยเหลือหรือส่งเสริมเกษตรกรตามกิจการในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. ๒๕๕๔ ได้แก่
  - การส่งเสริมการผลิตผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
  - การส่งเสริมการตรวจสอบ และรับรองมาตรฐานคุณภาพของผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
  - การรักษาเสถียรภาพของราคา และการจำหน่ายผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร
  - การดำเนินการที่จำเป็น และเร่งด่วนเพื่อป้องกัน และขจัดภัยอันจะเป็นผลเสียหายแก่เกษตรกร
  - การศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนาการผลิต การแปรรูป หรือการตลาดซึ่งผลิตผลเกษตรกรรมขั้นต้นหรือผลิตภัณฑ์อาหาร โดยให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
  - การติดตามผลการดำเนินการตามโครงการที่ได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากกองทุน

ตกลง