ประกาศกองบริหารงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร (สป.กษ.) เรื่อง การรับสมัครเกษตรกรและผู้แทนองค์กรเกษตรกรเพื่อเข้ารับการคัดสรรและคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร
8 เม.ย. 2564
395
385
ตกลง