ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4/2565 (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน พ.ศ. 2565) กกค.
25 ต.ค. 2565
61
55
ตกลง