รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานแทน (งานทำความสะอาด) กกค.
29 ธ.ค. 2565
70
54
รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้างเหมาเอกชนให้บริการงานแทน (งานทำความสะอาด) กกค.
ตกลง