หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุนจากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
4 ก.พ. 2560
1,538
1,134

หลักเกณฑ์การขอรับการสนับสนุน จากกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

     ส่วนราชการใดประสงค์จะขอรับจัดสรรเงินทุนเพื่อดำเนินการโครงการ ให้ส่วนราชการนั้นเสนอแผนการดำเนินงานโครงการเพื่อประกอบการ พิจารณาของคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร รายละเอียดดังต่อไปนี้

1) วัตถุประสงค์ของโครงการ

2) เป้าหมายของโครงการ

3) ระยะเวลาการดำเนินการโครงการ

4) แผนการดำเนินงานโครงการ แผนปฏิบัติงานตามโครงการ แผนการใช้เงินตามโครงการ แผนการส่งเงินคืนกองทุน

5) การบริหารจัดการโครงการ

6) ผลตอบแทนที่จะได้รับ กรณีโครงการระยะยาวให้มีการวิเคราะห์ผลตอบแทนการลงทุน

ตกลง