แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2561
1 มิ.ย. 2561
888
624
แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร 2561

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 14 กําหนดให้มี คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และในองค์ประกอบมีผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งจากเกษตรกร จํานวน 10 คน เป็นกรรมการ 

บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกรชุดใหม่ ดังนี้

1. นายจรัญ เจริญทรัพย์ เกษตรกรด้านพืช

2. นายสุรชัย เปี่ยมคล้า เกษตรกรด้านสัตว์

3. นายพรปวีณ์ แสงฉาย เกษตรกรด้านการประมง

4. นายสุธน พลายพลู ผู้แทนสหกรณ์การเกษตร

5. นายเอกสิทธิ์ อรรถจินดา ผู้แทนสหกรณ์ประมง

6. นายโชคดี สรณ์วิโรจน์ ผู้แทนสหกรณ์นิคม

7. นายวัชรินทร์ เอกประเสริฐ ผู้แทนชุมนุมสหกรณ์ด้านการเกษตร

8. นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร

9. นายพงศ์สวัส ยอดสุรางค์ ผู้แทนวิสาหกิจชุมชนด้านการเกษตร

10. นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ผู้แทนสภาเกษตรกรแห่งชาติ

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ตกลง