แต่งตั้งคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2562
6 พ.ย. 2562
677
458
เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554 มาตรา 14 กาหนดให้มี

คณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร และในองค์ประกอบมีผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร

และสหกรณ์แต่งตั้งจากเกษตรกร จานวน 10 คน เป็นกรรมการ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 แล้ว นั้น

เนื่องจาก นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม ผู้แทนกลุ่มเกษตรกร ได้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง จังหวัดลพบุรี เขต ๓ มีผลให้พ้นจากตาแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการ

สงเคราะห์เกษตรกร ตามความในมาตรา 16 (๗) แห่งพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร

พ.ศ. 2554 ดังนั้น อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร พ.ศ. 2554

มาตรา 14 จึงแต่งตั้ง นายแสวง ละมัยกลาง เป็นผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสงเคราะห์เกษตรกร แทน

ทั้งนี้ ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ตกลง