ประเด็นยุทธศาสตร์/กลยุทธ์
16 ก.ย. 2565
168
0

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาระบบการจัดการกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร
     ยุทธศาสตร์ที่ 1.1 การกำหนดนโยบายและทิศทางการบริหารและจัดการกองทุน
          กลยุทธ์ 1.1.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการบริหารและจัดการกองทุนให้มีประสิทธิภาพและคล่องตัว
     ยุทธศาสตร์ที่ 1.2 การปรับโครงสร้างและระบบการทำงานของกองทุน
          กลยุทธ์ 1.2.1 ปรับปรุงกระบวนการทำงาน
          กลยุทธ์ 1.2.2 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อจัดเก็บข้อมูลผลการดำเนินงานของกองทุน
     ยุทธศาสตร์ที่ 1.3 การพัฒนาการบริหารงานบุคคล
          กลยุทธ์ 1.3.1 กำหนดอัตรากำลังและคัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมกับพันธกิจ
          กลยุทธ์ 1.3.2 พัฒนาศักยภาพของบุคลากรกองทุน
          กลยุทธ์ 1.3.3 เสริมสร้างค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรของกองทุน
          กลยุทธ์ 1.3.4 สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
     ยุทธศาสตร์ที่ 1.4 การขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุนและหนี้กองทุน
          กลยุทธ์ 1.4.1 จัดการหนี้กองทุน
          กลยุทธ์ 1.4.2 สร้างระบบกำกับ ติดตาม และตรวจสอบงานแบบมีส่วนร่วม
          กลยุทธ์ 1.4.3 การขับเคลื่อนการสนับสนุนเงินกองทุน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและสนับสนุนการเข้าถึงกองทุน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2.1 การพัฒนาการประชาสัมพันธ์
          กลยุทธ์ 2.1.1 เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกองทุน
     ยุทธศาสตร์ที่ 2.2 การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐ องค์กรเกษตรกรและเครือข่ายภายนอกในการเข้าถึงกองทุน
          กลยุทธ์ 2.2.1 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบและกลไกการเข้าถึงกองทุนในระดับจังหวัด
          กลยุทธ์ 2.2.2 พัฒนาความร่วมมือและประสานสัมพันธ์กับเครือข่ายภายนอกกองทุน

ตกลง