กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม
26 มี.ค. 2564
2,055
0
กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 64 พร้อมขับเคลื่อนโครงการฯ จัดจ้างแรงงานไปแล้วกว่า 13,000 ราย
กระทรวงเกษตรฯเปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ
กระทรวงเกษตรฯ เปิดรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่เพิ่มเติม

นายสําราญ สาราบรรณ์ รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ แก่เจ้าหน้าที่ส่วนภูมิภาค ผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom)  ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการ1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในรูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ เพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำสำหรับทำเกษตรทฤษฎีใหม่ และฟื้นฟูภาคเกษตรภายหลังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 นั้น ขณะนี้ (ข้อมูล ณ วันที่ 25 มีนาคม 64) มีเกษตรกรผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการแล้ว 28,265 ราย จากเป้าหมาย 32,000 ราย และมีการจ้างงานเกษตรทฤษฎีใหม่ระดับตำบลไปแล้วประมาณ 13,000 ราย จากเป้าหมาย 16,000 ราย 

สำหรับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดรับสมัครเพิ่มเติม (รอบที่ 5) ตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 64 โดยจะเริ่มพิจารณาจากเกษตร 4 กลุ่ม ดังนี้ 1. เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบลฯ และได้ลาออกไป จำนวนกว่า 5,300 ราย โดยจะส่งเจ้าหน้าที่ลงไปให้ข้อมูลกับเกษตรกรกลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรก เพื่อประกอบการตัดสินใจที่จะกลับเข้าร่วมโครงการอีกครั้ง 2. ให้กรมพัฒนาที่ดินพิจารณาเกษตรกรจากกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมโครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว) หากมีคุณสมบัติครบถ้วน และยินดีเข้าร่วมกับโครงการ 1 ตำบลฯ สามารถส่งรายชื่อมาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาการเข้าร่วมโครงการฯ ได้ 3. ให้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (สปก.) พิจารณาเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. หากมีคุณสมบัติตามที่กำหนด สามารถส่งรายชื่อมาให้ทางคณะกรรมการฯ พิจารณาเข้าร่วมกับโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ได้เช่นกัน และ 4. กลุ่มเกษตรกรใหม่ ที่ให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถขอรายละเอียดโครงการ และสมัครเข้าร่วมโครงการได้

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ในส่วนภูมิภาค ให้ความสำคัญในเรื่องของการสื่อสารทำความเข้าใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว และยังไม่ได้ตัดสินใจเข้าร่วมโครงการฯ ในขั้นตอนต่าง ๆ และรายละเอียดโครงการ 1 ตำบลฯ เพื่อให้เกิดความชัดเจน และสามารถขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบลฯ ไปในทิศทางที่ถูกต้อง และเกิดผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯ

ทั้งนี้ หากเกษตรกรท่านใด มีความประสงค์จะสมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบลฯ หรือต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อยื่นใบสมัคร หรือขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าที่เกษตรตำบล หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้ภูมิลำเนาของท่าน สำหรับท่านที่สมัครแล้ว สามารถตรวจสอบผลการคัดเลือกได้ที่ https://ntag.moac.go.th/?p=publish

 

x
  • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
  • ภาคเหนือ
  • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  • ภาคกลาง
  • ภาคใต้
  • ภาคตะวันออก
ตกลง