ตกลง
ผู้บริหาร
Board
  • ผู้บริหารสำนักงานปลัด
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
  • ผู้บริหารศูนย์/สำนัก/กอง ส่วนกลาง
  • อัครราชทูตที่ปรึกษา / กงสุล (ฝ่ายการเกษตร)
  • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด