ตกลง
ผู้บริหาร
Board
  • ผู้บริหารสำนักงานปลัด
  • ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง สป.กษ.
  • ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ
  • ผู้บริหารศูนย์/สำนัก/กอง ส่วนกลาง
  • อัครราชทูตที่ปรึกษา / กงสุล (ฝ่ายเกษตร)
  • เกษตรและสหกรณ์จังหวัด