อำนาจหน้าที่
Mission
 • ภารกิจและอำนาจหน้าที่

       สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีภารกิจเกี่ยวกับการพัฒนายุทธศาสตร์ แปลงนโยบายของกระทรวงเป็นแผนปฏิบัติ จัดสรรทรัพยากรและบริหารราชการทั่วไปของกระทรวงที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของส่วนราชการใดในสังกัดกระทรวงโดยเฉพาะ รวมทั้ง กำกับและเร่งรัดตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงให้บรรลุเป้าหมาย และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของกระทรวง โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

  1. ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อเสนอแนะรัฐมนตรีสำหรับใช้ในการกำหนดนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวง
  2. พัฒนายุทธศาสตร์การบริหารของกระทรวง
  3. แปลงนโยบายเป็นแนวทางและแผนการปฏิบัติราชการ โครงการ และโครงการพิเศษ
  4. ดำเนินการและประสานงานกับองค์การหรือหน่วยงานที่เกี่ยวกับกิจการด้านการเกษตรต่างประเทศ
  5. ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
  6. กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและพัฒนาบุคลากรของกระทรวง
  7. ดำเนินการเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวง และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
  8. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใช้ในการบริหารงานและการบริการ รวมทั้งประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารนิเทศด้านการเกษตร
  9. ดำเนินการบริหารกองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและรับเรื่องร้องเรียน
  10. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของสำนักงานปลัดกระทรวง หรือตามที่กระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

  ที่มา :
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 1) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 6 ก 27 มกราคม 2552
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 2) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 126 ตอนที่ 98 ก 28 ธันวาคม 2552
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 3) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 40 ก 9 พฤษภาคม 2556
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 4) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 130 ตอนที่ 60 ก 5 กรกฎาคม 2556
  - กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการฯ (ฉบับที่ 5) ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนที่ 18 ก 1 เมษายน 2567

   

 • กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
x
 • รวมเว็บไซต์ทั้งหมด
 • ภาคเหนือ
 • ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • ภาคกลาง
 • ภาคตะวันออก
 • ภาคใต้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ตกลง